Redirect 301 là gì? Sao ai cũng dùng hết vậy?

Redirect 301 là gì?

Chuyển hướng hay còn gọi với tên redirect 301 là một kỷ thuật chuyển hướng một đường dẫn hoặc một website sang một đường dẫn hoặc một website mới hoàn toàn, công việc này rất quan trọng và sử dụng nó trong các việc xảy ra sự cố như: Chuyển hướng bài viết, thay tên miền mới, khôi phục liên […]

1 2